Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Pháp luật về lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng

Câu 1: Để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân phải đáp ứng được điều kiện gì?
Câu 2: Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng?
Câu 3: Loại nào dưới đây là Quy hoạch xây dựng?
Câu 4: Công tác quy hoạch xây dựng bao gồm những công việc chủ yếu nào sau đây?
Câu 5: Cấp nào có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao?
Câu 6: Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện?
Câu 7: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch nào dưới đây:
Câu 8: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện được điều chỉnh khi thuộc trường hợp sau đây?
Câu 9: Trình tự lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng?
Câu 10: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện được lập khi nào?
Câu 11: Tỷ lệ bản vẽ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện nào đúng?
Câu 12: Tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, công trình hạ tầng kỹ thuật) được xác định là khái niệm nào sau đây?
Câu 13: Yêu cầu về dự báo trong đồ án quy hoạch không bao gồm nội dung nào sau đây?
Câu 14: Những cá nhân nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ năng lực thực hiện một đồ án quy hoạch xây dựng?
Câu 15: Căn cứ để lập đồ án quy hoạch xây dựng?
Câu 16: Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch?
Câu 17: Những cá nhân nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ năng lực thực hiện hợp đồng thiết kế quy hoạch?
Câu 18: Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, chiều cao công trình xây dựng được tính như thế nào là đúng sau đây?
Câu 19: Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, không gian xây dựng ngầm đô thị không bao gồm nội dung nào sau đây?
Câu 20: Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm theo tuyến có kích thước lớn đủ để đảm bảo cho con người có thể thực hiện các nhiệm vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các thiết bị, đường ống kỹ thuật được định nghĩa là công trình nào sau đây?
Câu 21: Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, Trong trường hợp bắt buộc phải xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xuất hiện hoặc bị ảnh hưởng từ các tai biến thiên nhiên (trượt lở, ngập lụt, lũ...), quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây?
Câu 22: Nhiệm vụ thiết kế xây dựng không bao gồm nội dung nào sau đây?
Câu 23: Trong quá trình lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chủ đầu tư được quyết định việc điều chỉnh thiết kế trong trường hợp nào sau đây?
Câu 24: Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, Yêu cầu về định hướng tổ chức không gian cấp vùng (huyện, liên huyện) không cần đáp ứng yêu cầu nào sau đây?
Câu 25: Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, Tổ chức không gian toàn đô thị không cần phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây?