Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Pháp luật về Lĩnh vực định giá xây dựng

Câu 1: Trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được duyệt, Chủ đầu tư được quyền:
Câu 2: Theo quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán xây dựng công trình không phụ thuộc những yếu tố nào sau đây?
Câu 3: Trực tiếp phí khác trong dự toán chi phí xây dựng được xác định từ các chi phí nào?
Câu 4: Định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng gồm những loại định mức nào ?
Câu 5: Định mức tỷ lệ chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế đã bao gồm chi phí xây dựng phòng thí nghiệm tại hiện trường chưa?
Câu 6: Định mức dự toán xây dựng công trình của các công việc đặc thù chuyên ngành do cơ quan nào dưới đây ban hành?
Câu 7: Dự toán gói thầu của công trình cấp I thuộc Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
Câu 8: Dự toán xây dựng công trình không bao gồm chi phí nào sau đây?
Câu 9: Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước (không phải là dự án quan trọng quốc gia, không phải dự án do Thủ tướng quyết định đầu tư), cơ quan nào sau đây phê duyệt quyết toán vốn đầu tư?
Câu 10: Đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình do đơn vị nào sau đây quyết định?
Câu 11: Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành, đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn địa phương do cơ quan nào sau đây ban hành?
Câu 12: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được sử dụng để xác định chỉ tiêu nào dưới đây?
Câu 13: Chi phí quản lý dự án không bao gồm những yếu tố nào sau đây?
Câu 14: Chi phí thiết kế công trình không bao gồm các chi phí để thực hiện các công việc nào sau đây?
Câu 15: Dự toán chi phí khảo sát bao gồm những chi phí nào sau đây ?
Câu 16: Chi phí giám sát thi công xây dựng theo quy định được tính như thế nào ?
Câu 17: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm những chi phí nào sau đây:
Câu 18: Khi quy đổi chi phí để tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào hệ số nào sau đây:
Câu 19: Các máy thi công xây dựng chủ yếu để xác định chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình không bao gồm loại máy nào sau đây:
Câu 20: Câu nào là đáp án sai trong các câu sau:
Câu 21: Một dự án đầu tư xây dựng Trường đại học sử dụng vốn ngân sách nhà nước được phê duyệt trước ngày 01/01/2015, sau 2 năm thực hiện phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, vậy thẩm quyền thẩm định dự án điều chỉnh thuộc trách nhiệm của ai?
Câu 22: Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt ngày 25/3/2015, khi thiết kế kỹ thuật, thực hiện lập dự toán xây dựng công trình của dự án này theo quy định nào?
Câu 23: Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, cơ quan thanh toán vốn đầu tư có trách nhiệm thanh toán vốn đầu tư theo đề nghị thanh toán của chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư trong thời hạn bao nhiêu ngày?
Câu 24: Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt chậm nhất là bao nhiêu tháng (đối với dự án nhóm B)?
Câu 25: UBND cấp tỉnh có thẩm quyền nào dưới đây?
Câu 26: Thẩm quyền điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng do cơ quan nào sau đây?
Câu 27: Việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP, do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
Câu 28: Dự án xây dựng Trụ sở văn phòng Tổng cục Thuế có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án này do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
Câu 29: Dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công - trường hợp thiết kế ba bước), do cơ quan nào dưới đây phê duyệt?
Câu 30: Đáp án nào dưới đây liệt kê đúng và đủ các khoản mục chi phí thuộc chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình?
Câu 31: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư hợp lệ, cơ quan cấp phát, cho vay có trách nhiệm thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn bao nhiêu ngày?
Câu 32: Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu A được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá trị hợp đồng là 40 tỷ, trong trường hợp này, giá trị tạm ứng tối thiểu cho hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu?
Câu 33: Hợp đồng tư vấn xây dựng được áp dụng các loại giá hợp đồng nào sau đây?
Câu 34: Hợp đồng tư vấn xây dựng gói thầu B được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá trị hợp đồng là 25 tỷ. Vậy, giá trị tạm ứng tối thiểu cho hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu?
Câu 35: Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu C được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá hợp đồng là 100 tỷ. Theo thỏa thuận hợp đồng, bên giao thầu sẽ tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu 30 là tỷ (30% giá hợp đồng). Theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, thì phần giá trị hợp đồng tối thiểu không được điều chỉnh giá đối với hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu % kể từ thời điểm tạm ứng?
Câu 36: Mức tạm ứng hợp đồng xây dựng tối đa được là bao nhiêu % giá hợp đồng?
Câu 37: Hợp đồng xây dựng nào sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP?
Câu 38: Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm nào trong các trường hợp sau đây?
Câu 39: Hợp đồng thi công xây dựng công trình được thanh lý khi nào?
Câu 40: Hợp đồng thi công xây dựng công trình có giá trọn gói, được điều chỉnh theo những trường hợp nào dưới đây?
Câu 41: Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trường hợp nào dưới đây không phải thực hiện ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng?
Câu 42: Chi phí nào dưới đây không được coi là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng?
Câu 43: Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch được giới hạn trong khoảng nào sau đây:
Câu 44: Dự toán gói thầu tư vấn nước ngoài được xác định trên cơ sở nào dưới đây?
Câu 45: Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm các chi phí nào sau đây?
Câu 46: Nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có quyền nào sau đây?
Câu 47: Nghĩa vụ nào sau đây là của nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng?
Câu 48: Quyền nào sau đây là quyền của chủ đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng?
Câu 49: Chi phí nào dưới đây không thuộc thành phần chi phí hạng mục chung?
Câu 50: Tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước được điều chỉnh trong trường hợp nào:
Câu 51: Nguyên tắc khi lựa chọn loại vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu để tính toán chỉ số giá xây dựng là chi phí cho loại vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu đó chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công tương ứng của công trình: