Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Pháp luật về Lĩnh vực định giá xây dựng

Câu 1: Tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt của dự án sử dụng vốn đầu tư công được điều chỉnh trong trường hợp nào:
Câu 2: Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là ước tính chi phí đầu tư xây dựng của dự án trong tài liệu nào sau đây?
Câu 3: Sơ bộ tổng mức đầu tư, bao gồm nội dung nào sau đây?
Câu 4: Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được ước tính dựa trên nội dung nào sau đây?
Câu 5: Định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng gồm những loại định mức nào?
Câu 6: Việc thẩm định, phê duyệt sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện như thế nào là đúng sau đây?
Câu 7: Đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình do đơn vị nào sau đây công bố?
Câu 8: Dự toán gói thầu của công trình cấp I thuộc Dự án sử dụng vốn đầu tư công do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
Câu 9: Dự toán xây dựng công trình không bao gồm chi phí nào sau đây?
Câu 10: Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công (không phải là dự án quan trọng quốc gia, không phải dự án do Thủ tướng quyết định đầu tư), cơ quan nào sau đây phê duyệt quyết toán vốn đầu tư?
Câu 11: Đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình do đơn vị nào sau đây quyết định?
Câu 12: Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn địa phương do cơ quan nào sau đây ban hành?
Câu 13: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được sử dụng để xác định chỉ tiêu nào dưới đây?
Câu 14: Chi phí quản lý dự án không bao gồm những yếu tố nào sau đây?
Câu 15: Chi phí thiết kế công trình không bao gồm các chi phí để thực hiện các công việc nào sau đây?
Câu 16: Dự toán chi phí khảo sát bao gồm những chi phí nào sau đây?
Câu 17: Chi phí giám sát thi công xây dựng theo quy định được tính như thế nào?
Câu 18: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm những chi phí nào sau đây:
Câu 19: Chủ đầu tư được thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong trường hợp nào?
Câu 20: Chỉ số giá xây dựng bao gồm những nội dung nào sau đây?
Câu 21: Chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí gồm những nội dung nào sau đây?
Câu 22: Câu nào là đáp án sai trong các câu sau:
Câu 23: Trên địa bàn tỉnh, đơn vị nào tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng?
Câu 24: Chỉ số giá xây dựng làm cơ sở xác định nội dung nào sau đây?
Câu 25: Đơn vị nào chịu trách nhiệm về tính chính xác của giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư?
Câu 26: Dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng khi nào?
Câu 27: UBND cấp tỉnh có thẩm quyền nào dưới đây?
Câu 28: Thẩm quyền điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng do cơ quan nào sau đây?
Câu 29: Việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP, do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
Câu 30: Dự án xây dựng Trụ sở văn phòng Tổng cục Thuế có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án này do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
Câu 31: Dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công - trường hợp thiết kế ba bước), do cơ quan nào dưới đây phê duyệt?
Câu 32: Đáp án nào dưới đây liệt kê đúng và đủ các khoản mục chi phí thuộc chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình?
Câu 33: Chi phí trực tiếp trong chi phí xây dựng bao gồm nội dung nào sau đây?
Câu 34: Chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng không bao gồm chi phí nào sau đây?
Câu 35: Hợp đồng tư vấn xây dựng được áp dụng các loại giá hợp đồng nào sau đây?
Câu 36: Hợp đồng tư vấn xây dựng được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá trị hợp đồng là 25 tỷ. Vậy, giá trị tạm ứng tối thiểu cho hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu?
Câu 37: Nội dung nào sau đây là đúng quy định về việc bảo đảm thanh toán hợp đồng xây dựng?
Câu 38: Mức tạm ứng hợp đồng xây dựng tối đa được là bao nhiêu % giá hợp đồng?
Câu 39: rong trường hợp Tổng thầu ký hợp đồng với nhà thầu phụ, quy định nào sau đây là đúng về trách nhiệm của nhà thầu đối với chủ đầu tư về tiến độ và chất lượng các công việc đã ký kết?
Câu 40: Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm nào trong các trường hợp sau đây?
Câu 41: Hợp đồng thi công xây dựng công trình được thanh lý khi nào?
Câu 42: Hợp đồng thi công xây dựng công trình có giá trọn gói, được điều chỉnh theo những trường hợp nào dưới đây?
Câu 43: Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trường hợp nào dưới đây không phải thực hiện ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng?
Câu 44: Chi phí nào dưới đây không được coi là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng?
Câu 45: Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch được giới hạn trong khoảng nào sau đây:
Câu 46: Dự toán gói thầu tư vấn nước ngoài được xác định trên cơ sở nào dưới đây?
Câu 47: Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm các chi phí nào sau đây?
Câu 48: Nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có quyền nào sau đây?
Câu 49: Nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ nào sau đây?
Câu 50: Trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chủ đầu tư có các quyền gì sau đây?
Câu 51: Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện trong trường hợp nào sau đây?