Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Câu 1: Hai phương án (A và B) của 1 dự án có tuổi thọ và vốn đầu tư như nhau. Phương án A sẽ được chọn vì - Tìm câu trả lời chưa chính xác trong các phương án sau:
Câu 2: Có 2 phương án A và B với IRRB >IRRA >MARR, phương án được chọn là:
Câu 3: Có 2 phương án A và B, vốn đầu tư ban đầu của B lớn hơn của A với IRRB>IRRA và IRRA
Câu 4: Có 2 phương án có số vốn ban đầu bỏ ra bằng nhau, thu nhập hoàn vốn hàng năm bằng nhau, khi đó:
Câu 5: Trong phân tích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp:
Câu 6: Đối với các dự án đầu tư phục vụ công cộng thì:
Câu 7: Một dự án có NPV = 0, vậy:
Câu 8: Tìm câu trả lời sai: Chỉ tiêu NPV có nhược điểm là:
Câu 9: Nội dung nào sau đây không phải là tác dụng của dự án đầu tư:
Câu 10: Một dự án đầu tư có 3 phương án thực hiện, khi đó mối quan hệ giữa 3 phương án sẽ là:
Câu 11: Vì sao phải có thiết kế cơ sở trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi:
Câu 12: Tìm câu trả lời sai: Dự án đầu tư có vai trò:
Câu 13: Tìm câu trả lời sai: Dự án đầu tư có vai trò:
Câu 14: Tìm câu trả lời sai Suất thu lời nội tại IRR là:
Câu 15: Tìm câu trả lời sai Phân tích kinh tế - xã hội nhằm mục đích:
Câu 16: Doanh nghiệp thường chọn dự án có thời gian hoàn vốn ngắn để:
Câu 17: Lựa chọn câu đúng nhất. Dự án có độ nhạy cao là:
Câu 18: Vai trò của đầu tư:
Câu 19: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết một hoạt động đầu tư nhằm:
Câu 20: Dự án đầu tư do:
Câu 21: Chủ nhiệm lập dự án phải là người:
Câu 22: Trong phân tích tài chính dự án đầu tư các dòng thu chi phải xét đến giá trị thời gian của tiền là vì:
Câu 23: Suất thu lời nội tại IRR là lãi suất mà nếu dùng nó làm suất chiết khấu thì:
Câu 24: Suất thu lời nội tại IRR là:
Câu 25: Phân tích tài chính là việc đánh giá dự án trên góc độ của:
Câu 26: Phân tích kinh tế - xã hội được tiến hành đứng trên góc độ lợi ích của:
Câu 27: Tất cả các dự án đều phải:
Câu 28: Mức độ chính xác của giá sản phẩm xây dựng phụ thuộc vào:
Câu 29: Mục đích của việc kiểm soát chi phí là:
Câu 30: Định mức dự toán xây dựng công trình gồm:
Câu 31: Để dự án đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao thì cần phải quản lý tốt các khâu nào?
Câu 32: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như thế nào?
Câu 33: Việc thương thảo hợp đồng xây dựng phải dựa trên cơ sở sau đây?
Câu 34: Thương thảo hợp đồng xây dựng gồm những nội dung gì?
Câu 35: Công trường xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu gì?
Câu 36: Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến độ thi công xây dựng?
Câu 37: Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến độ thi công xây dựng?
Câu 38: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?
Câu 39: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?
Câu 40: Những công tác nào phải được giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công xây dựng công trình?
Câu 41: Việc giám sát thi công xây dựng được thực hiện vào thời điểm nào?
Câu 42: Những yêu cầu nào đối với công tác giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình?
Câu 43: Nhà thầu phải lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động khi nào?
Câu 44: Khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố mất an toàn lao động, người quản lý dự án phải làm gì?
Câu 45: Chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình?
Câu 46: Nội dung công việc nào dưới đây thuộc trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng của chủ đầu tư?
Câu 47: Mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là một hình thức kiểm soát phòng ngừa rủi ro theo cách thức nào?
Câu 48: Trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố:
Câu 49: Chi phí chung trong chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây:
Câu 50: Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không được xác định trên cơ sở nào sau đây?
Câu 51: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng công bố là:
Câu 52: Đơn vị nào sau đây chịu trách nhiệm về giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh toán?
Câu 53: Nội dung nào sau đây là sai quy định về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã được phê duyệt?
Câu 54: Các yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng?
Câu 55: Nội dung nào dưới đây không phải là nguồn lực chính để làm căn cứ cho việc lập tiến độ thi công xây dựng?
Câu 56: Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đã được chủ đầu tư chấp thuận có được điều chỉnh trong quá trình thi công không?
Câu 57: Vì sao chi phí dự phòng đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và phức tạp thường cao hơn các dự án khác?
Câu 58: Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy?
Câu 59: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo cách nào sau đây là đúng?
Câu 60: Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án là để:
Câu 61: Nội dung nào sau đây là đúng quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng?
Câu 62: Tiến độ thực hiện của dự án không thể hiện theo sơ đồ nào dưới đây?
Câu 63: Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình?
Câu 64: Trong quá trình quản lý thực hiện dự án, phát hiện thấy tem hiệu chuẩn của thiết bị thí nghiệm - thử nghiệm đã hết hiệu lực thì giám đốc quản lý dự án xử lý thế nào?
Câu 65: Nghiệm thu thang máy điện và thang máy thủy lực đủ điều kiện vận hành an toàn phải thực hiện theo trình tự nào dưới đây?
Câu 66: Nghiệm thu chạy thử không tải thiết bị công nghệ để làm gì?
Câu 67: Nghiệm thu chạy thử không tải chỉ được đánh giá là đạt khi nào?
Câu 68: Việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư được thể hiện tại quyết định phê duyệt, gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây?
Câu 69: Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn trong trường hợp nào sau đây?
Câu 70: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, việc kiểm tra thực hiện tiến độ các công việc bằng cách nào?
Câu 71: Bộ phận điều hành dự án của chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình?
Câu 72: Khi nào cần phải tiến hành quan trắc biến dạng (lún, chuyển dịch ngang) trong thi công xây dựng công trình?
Câu 73: Thang máy điện nào bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp quy?
Câu 74: Nghiệm thu thiết bị công nghệ gồm các nội dung nào dưới đây?
Câu 75: Trong tiến độ thi công xây dựng phải thể hiện rõ những nội dung gì?
Câu 76: Việc khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết sự cố mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định nào?
Câu 77: Để chuẩn bị cho công tác hoàn thiện cần phải thực hiện những công tác gì?
Câu 78: Đo bóc khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công để làm gì?
Câu 79: Các chi phí nào sau đây không được đưa vào quyết toán hợp đồng xây dựng?
Câu 80: Các chi phí nào sau đây không được đưa vào quyết toán hợp đồng xây dựng?
Câu 81: Thành phần cấp phối của bê tông được xác định bằng phương pháp nào trước khi thi công xây dựng?
Câu 82: Công tác giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ bao gồm các nội dung nào dưới đây?
Câu 83: Khi giám sát chạy thử thiết bị công nghệ cần thực hiện công việc kiểm tra nào dưới đây?