Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Câu 1: Có 2 phương án A và B với IRRB>IRRA>MARR, phương án được chọn là:
Câu 2: Có 2 phương án A và B, vốn đầu tư ban đầu của B lớn hơn của A với IRRB>IRRA và IRRA
Câu 3: Có 2 phương án có số vốn ban đầu bỏ ra bằng nhau, thu nhập hoàn vốn hàng năm bằng nhau, khi đó:
Câu 4: Trong phân tích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp:
Câu 5: Đối với các dự án ĐT phục vụ công cộng thì:
Câu 6: Một dự án có NPV = 0, vậy:
Câu 7: Tìm câu trả lời sai Chỉ tiêu NPV có nhược điểm là:
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phải là tác dụng của dự án đầu tư:
Câu 9: Một dự án đầu tư có 3 phương án thực hiện, khi đó mối quan hệ giữa 3 phương án sẽ là:
Câu 10: Vì sao phải có thiết kế cơ sở trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi:
Câu 11: Tìm câu trả lời sai: Dự án đầu tư có vai trò:
Câu 12: Tìm câu trả lời sai: Dự án đầu tư có vai trò:
Câu 13: Tìm câu trả lời sai: Suất thu lời nội tại IRR là:
Câu 14: Tìm câu trả lời sai Phân tích kinh tế - xã hội nhằm mục đích:
Câu 15: Doanh nghiệp thường chọn dự án có thời gian hoàn vốn ngắn để:
Câu 16: Lựa chọn câu đúng nhất. Dự án có độ nhạy cao là:
Câu 17: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết một hoạt động đầu tư nhằm:
Câu 18: Dự án đầu tư do:
Câu 19: Chủ nhiệm lập dự án phải là người:
Câu 20: Trong phân tích tài chính dự án đầu tư các dòng thu chi phải xét đến giá trị thời gian của tiền là vì:
Câu 21: Suất thu lời nội tại IRR là lãi suất mà nếu dùng nó làm suất chiết khấu thì:
Câu 22: Suất thu lời nội tại IRR là:
Câu 23: Phân tích tài chính là việc đánh giá dự án trên góc độ của:
Câu 24: Phân tích kinh tế - xã hội được tiến hành đứng trên góc độ lợi ích của:
Câu 25: Tất cả các dự án đều phải:
Câu 26: Mức độ chính xác của giá sản phẩm xây dựng phụ thuộc vào:
Câu 27: Mục đích của việc kiểm soát chi phí là:
Câu 28: Định mức dự toán XDCT gồm:
Câu 29: Để dự án đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao thì cân phải quản lý tốt các khâu nào?
Câu 30: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như thế nào?
Câu 31: Việc thương thảo hợp đồng xây dựng phải dựa trên cơ sở sau đây?
Câu 32: Thương thảo hợp đồng xây dựng gồm những nội dung gì?
Câu 33: Công trường xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu gì?
Câu 34: Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến độ thi công xây dựng?
Câu 35: Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến độ thi công xây dựng?
Câu 36: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?
Câu 37: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?
Câu 38: Những công tác nào phải được giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công xây dựng công trình?
Câu 39: Việc giám sát thi công xây dựng được thực hiện vào thời điểm nào ?
Câu 40: Những yêu cầu nào đối với công tác giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình?
Câu 41: Nhà thầu phải lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động khi nào?
Câu 42: Khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố mất an toàn lao động, người quản lý dự án phải làm gì?
Câu 43: Chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình?
Câu 44: Nội dung công việc nào dưới đây thuộc trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng của chủ đầu tư?
Câu 45: Mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là một hình thức kiểm soát phòng ngừa rủi ro theo cách thức nào?
Câu 46: Trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố:
Câu 47: Chi phí chung trong chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây:
Câu 48: Chi phí xây dựng công trình phụ trợ phục vụ thi công thuộc chi phí nào trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình?
Câu 49: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng công bố là:
Câu 50: Dự toán gói thầu thi công xây dựng bao gồm các khoản mục chi phí nào:
Câu 51: Trong các gói thầu xây dựng mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định chính xác về khối lượng và đơn giá, dự phòng phát sinh khối lượng nên để bao nhiêu phần trăm so với tổng chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung của gói thầu?
Câu 52: Các yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng?
Câu 53: Nội dung nào dưới đây không phải là nguồn lực chính để làm căn cứ cho việc lập tiến độ thi công xây dựng?
Câu 54: Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đã được chủ đầu tư chấp thuận có được điều chỉnh trong quá trình thi công không?
Câu 55: Vì sao chi phí dự phòng đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và phức tạp thường cao hơn các dự án khác?
Câu 56: Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy?
Câu 57: Tiến độ không thể hiện theo sơ đồ nào dưới đây?
Câu 58: Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án là để:
Câu 59: Trong các gói thầu xây dựng mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định chính xác về khối lượng và đơn giá, dự phòng phát sinh khối lượng nên để bao nhiêu phần trăm so với tổng chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung của gói thầu?
Câu 60: Tiến độ thực hiện của dự án không thể hiện theo sơ đồ nào dưới đây?
Câu 61: Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình?
Câu 62: Trong quá trình quản lý thực hiện dự án, phát hiện thấy tem hiệu chuẩn của thiết bị thí nghiệm - thử nghiệm đã hết hiệu lực thì giám đốc quản lý dự án xử lý thế nào?
Câu 63: Nghiệm thu thang máy điện và thang máy thủy lực đủ điều kiện vận hành an toàn phải thực hiện theo trình tự nào dưới đây?
Câu 64: Nghiệm thu chạy thử không tải thiết bị công nghệ để làm gì?
Câu 65: Nghiệm thu chạy thử không tải chỉ được đánh giá là đạt khi nào?
Câu 66: Nội dung nào dưới đây không phải là nguồn lực chính để làm căn cứ cho việc lập tiến độ thi công xây dựng?
Câu 67: Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đã được chủ đầu tư chấp thuận có được điều chỉnh trong quá trình thi công không?
Câu 68: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, việc kiểm tra thực hiện tiến độ các công việc bằng cách nào?
Câu 69: Bộ phận điều hành dự án của chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình?
Câu 70: Khi nào cần phải tiến hành quan trắc biến dạng (lún, chuyển dịch ngang) trong thi công xây dựng công trình?
Câu 71: Thang máy điện nào bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp quy?
Câu 72: Nghiệm thu thiết bị công nghệ gồm các nội dung nào dưới đây?
Câu 73: Trong tiến độ thi công xây dựng phải thể hiện rõ những nội dung gì?
Câu 74: Việc khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết sự cố mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định nào?
Câu 75: Để chuẩn bị cho công tác hoàn thiện cần phải thực hiện những công tác gì?
Câu 76: Đo bóc khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công để làm gì?
Câu 77: Các chi phí nào sau đây không được đưa vào quyết toán hợp đồng xây dựng?
Câu 78: Các chi phí nào sau đây không được đưa vào quyết toán hợp đồng xây dựng?
Câu 79: Thành phần cấp phối của bê tông được xác định bằng phương pháp nào trước khi thi công xây dựng?
Câu 80: Công tác giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ bao gồm các nội dung nào dưới đây?
Câu 81: Khi giám sát chạy thử thiết bị công nghệ cần thực hiện công việc kiểm tra nào dưới đây?
Câu 82: Hai phương án (A và B) của 1 dự án có tuổi thọ và vốn đầu tư như nhau. Phương án A sẽ được chọn vì - Tìm câu trả lời chưa chính xác trong các phương án sau:
Câu 83: Vai trò của đầu tư: