Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Pháp luật về lĩnh vực khảo sát xây dựng

Câu 1: Trong hoạt động xây dựng có các loại hình khảo sát xây dựng nào?
Câu 2: Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập phục vụ công tác nào sau đây?
Câu 3: Đối với công tác khảo sát xây dựng, nội dung nào sau đây không thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư?
Câu 4: Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi bổ sung khi nào?
Câu 5: Nhà thầu khảo sát xây dựng chịu trách nhiệm về chất lượng công tác khảo sát xây dựng do mình thực hiện thế nào?
Câu 6: Nhà thầu khảo sát xây dựng có được giảm trách nhiệm đối với chất lượng công tác khảo sát xây dựng? Khi:
Câu 7: Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không cần có những nội dung nào dưới đây?
Câu 8: Nhà thầu khảo sát xây dựng có những trách nhiệm gì dưới đây?
Câu 9: Đơn vị nào có trách nhiệm tổ chức giám sát khảo sát xây dựng?
Câu 10: Tùy theo quy mô và loại hình khảo sát, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức giám sát khảo sát xây dựng theo các nội dung nào dưới đây?
Câu 11: Đơn vị nào lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng?
Câu 12: Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp nào sau đây?
Câu 13: Trường hợp nào khi điều chỉnh thiết kế phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định lại?
Câu 14: Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt cùng với phê duyệt thiết kế, dự toán hay phê duyệt riêng?
Câu 15: Trong quá trình thẩm định, trường hợp lựa chọn tổ chức thẩm tra phục vụ thẩm định, các bên phải tuân thủ quy định nào sau đây?
Câu 16: Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng cần có những nội dung nào sau đây?
Câu 17: Chủ đầu tư có trách nhiệm thế nào trong công tác khảo sát xây dựng?
Câu 18: Cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, được chủ trì thiết kế công trình cấp mấy?
Câu 19: Chủ đầu tư không có quyền nào dưới đây?
Câu 20: Chủ đầu tư không có trách nhiệm nào dưới đây?
Câu 21: Nhà thầu khảo sát xây dựng có quyền nào dưới đây?
Câu 22: Nhà thầu khảo sát có nghĩa vụ gì?
Câu 23: Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng các yêu cầu nào?
Câu 24: Trường hợp nào khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, hộ gia đình không được tự tổ chức thiết kế xây dựng?
Câu 25: Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng phải có nội dung nào sau đây?
Câu 26: Khi lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng cần đảm bảo có những nội dung nào sau đây?
Câu 27: Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm B sử dụng vốn đầu tư công, có công trình cấp cao nhất là cấp I do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sát thiết kế cơ sở?
Câu 28: Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm A sử dụng đầu tư công, có công trình cấp cao nhất là cấp II do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế thiết kế xây dựng triển khai sát thiết kế cơ sở?
Câu 29: Chủ đầu tư có quyền gì trong công tác thiết kế xây dựng?
Câu 30: Những nội dung nào sau đây thuộc nhiệm vụ khảo sát xây dựng?