Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Giao thông Đường thủy nội địa, hàng hải

Câu 1: Khi xem xét đến yếu tố sóng, hướng tuyến luồng nên được bố trí
Câu 2: Độ dằn của tầu (độ chìm xuống của tầu so với mực nước tĩnh) lớn nhất khi
Câu 3: Khi kiểm tra mức độ khó khăn của quá trình hàng hải, phương pháp nào sau đây được sử dụng:
Câu 4: Phương pháp (mô hình) nào sau đây được sử dụng để xác định chiều cao sóng thiết kế:
Câu 5: Mức “0” của cao độ hải đồ khu vực là:
Câu 6: Cao trình bến tối ưu được xác định từ điều kiện:
Câu 7: Tầu Feeder là loại tầu:
Câu 8: Khi dòng chảy song song với tuyến mép bến, hướng tầu (trục từ đuôi đến mũi tầu) khi cập bến nên:
Câu 9: Các yếu tố nào sau đây KHÔNG được xem xét đến trong thiết kế luồng tầu theo tiêu chuẩn luồng đường thủy nội địa Việt Nam:
Câu 10: Mực nước cao thiết kế được xác định từ:
Câu 11: Tốc độ gió trong tính toán tải trọng neo tầu được lấy
Câu 12: Chiều cao sóng thiết kế trong tính toán kết cấu công trình cảng lược tính dựa trên
Câu 13: Theo tiêu chuẩn Việt Nam, chiều cao sóng H1% được hiểu là
Câu 14: Trọng tải tầu (DWT) được hiểu là
Câu 15: Thời gian khác thác của cảng phụ thuộc vào
Câu 16: Độ tĩnh lặng của bể cảng được xác định từ
Câu 17: Kho CFS dùng để
Câu 18: Cấp công trình bến phụ thuộc vào
Câu 19: Tốc độ gió cho phép trong khai thác công trình bến được quy định bởi
Câu 20: Bến dạng trụ va neo cập hay được xây dựng cho các bến chuyên dụng dầu khí vì
Câu 21: Đường thủy nội địa được phân cấp theo
Câu 22: Chiều sâu chạy tầu trôn luồng được tính từ
Câu 23: Khoảng dừng của tầu có thể xác định sơ bộ từ
Câu 24: Công trình luồng hàng hải được phân thành
Câu 25: Chiều sâu nước trước bến được tính từ:
Câu 26: Vùng đất cảng của càng thủy nội địa được quy định thế nào là đúng sau đây?
Câu 27: Vùng nước cảng của cảng thủy nội địa được quy định thế nào là đúng sau đây?
Câu 28: Công trình nào sau đây là Cảng thủy nội địa?
Câu 29: Khi lựa chọn kết cấu công trình bến cảng thủy nội địa cần chú ý đến các đặc điểm về tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên nào sau đây?
Câu 30: Kết cấu công trình bến được chọn phải thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu nào sau đây?