Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Pháp luật về Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

Câu 1: Những người nào sau đây tham gia và ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
Câu 2: Ai là người có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng?
Câu 3: Thời hạn bảo trì công trình được tính như thế nào?
Câu 4: Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng là:
Câu 5: Quy định áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng như thế nào?
Câu 6: Những loại tiêu chuẩn nào sau đây bắt buộc áp dụng?
Câu 7: Nhà thầu thi công phải trình chủ đầu tư chấp thuận những tài liệu nào sau đây?
Câu 8: Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải đảm bảo các yêu cầu nào sau đây?
Câu 9: Nhà thầu giám sát thi công xây dựng có trách nhiệm gì sau đây?
Câu 10: Tổ chức giám sát thi công xây dựng phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng công trình trong các trường hợp nào sau đây?
Câu 11: Bản vẽ hoàn công là bản vẽ nào sau đây?
Câu 12: Thẩm quyền kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu thi công?
Câu 13: Nhật ký thi công xây dựng công trình do ai lập?
Câu 14: Ai là người có thẩm quyền phê duyệt thiết kế biện pháp thi công?
Câu 15: Nội dung nào sau đây không cần phải đáp ứng khi khởi công công trình?
Câu 16: Nội dung nào sau đây phải đáp ứng khi khởi công công trình?
Câu 17: Đơn vị nào có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện trong quá trình thi công xây dựng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công?
Câu 18: Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình và thực hiện những công tác nào sau đây?
Câu 19: Nội dung nào sau đây thuộc về nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình?
Câu 20: Đối với công tác an toàn và bảo vệ môi trường trên công trường xây dựng, người giám sát có trách nhiệm nào sau đây?
Câu 21: Nội dung nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình?
Câu 22: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền hạn của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình?