Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Pháp luật về Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

Câu 1: Ai là người có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng?
Câu 2: Thời hạn bảo trì công trình được tính như thế nào?
Câu 3: Dự án nào sau đây yêu cầu phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng ?
Câu 4: Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng là:
Câu 5: Quy định áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng như thế nào?
Câu 6: Những loại tiêu chuẩn nào sau đây bắt buộc áp dụng?
Câu 7: Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do chủ thể nào lập?
Câu 8: Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do chủ thể nào lập?
Câu 9: Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với nội dung nào sau đây?
Câu 10: Bắt buộc thực hiện lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng đối với công trình nào sau đây?
Câu 11: Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước ai là người phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước?
Câu 12: Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước?
Câu 13: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho việc thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình dự án nhóm nào ?
Câu 14: Ai là người có thẩm quyền phê duyệt thiết kế biện pháp thi công?
Câu 15: Nhà thầu thi công phải trình chủ đầu tư chấp thuận những tài liệu nào sau đây?
Câu 16: Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau ?
Câu 17: Nhà thầu giám sát thi công xây dựng có trách nhiệm gì sau đây?
Câu 18: Tổ chức giám sát thi công xây dựng phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng công trình trong các trường hợp nào sau đây ?
Câu 19: Bản vẽ hoàn công là bản vẽ nào sau đây?
Câu 20: Thẩm quyền kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu thi công?
Câu 21: Nhật ký thi công xây dựng công trình do ai lập?
Câu 22: Những người nào sau đây tham gia và ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng