Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Pháp luật về Lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng

Câu 1: Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng bao gồm những nội dung nào sau đây?
Câu 2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm gì?
Câu 3: Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với ai để nhận thầu một số loại công việc của công trình hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng?
Câu 4: Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, việc giám sát, đánh giá đầu tư phải tuân thủ theo quy định nào?
Câu 5: Hoạt động đầu tư xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc nào dưới đây?
Câu 6: Chi phí mua bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng được tính trong chi phí nào?
Câu 7: Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng?
Câu 8: Đối với dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần trong đó mỗi dự án thành phần có thể vận hành độc lập, khai thác sử dụng hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiện thì dự án thành phần được quản lý thực hiện như thế nào?
Câu 9: Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, trong thời gian thực hiện dự án, giá vật liệu xây dựng trên thị trường biến động tăng hơn so với giá tính trong tổng mức đầu tư được duyệt thì có được điều chỉnh dự án không?
Câu 10: Quy định nào là đúng về việc phân kỳ đầu tư ?
Câu 11: Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện dự án có được vượt quá thời gian đã được xác định trong dự án được người quyết định đầu tư phê duyệt không?
Câu 12: Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng không có trách nhiệm nào dưới đây?
Câu 13: Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh khi nào?
Câu 14: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm những tài liệu cơ bản nào?
Câu 15: Ai có trách nhiệm thực hiện lập quyết toán hợp đồng xây dựng?
Câu 16: Khi khởi công xây dựng công trình phải có bước thiết kế nào được phê duyệt?
Câu 17: Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng được thực hiện theo quy định nào?
Câu 18: Việc bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng xây dựng để thi công là do ai quyết định?
Câu 19: Tổ chức nào có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trình?
Câu 20: Vật liệu, cấu kiện sử dụng vào công trình xây dựng phải tuân thủ theo quy định nào?
Câu 21: Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có nghĩa vụ gì?
Câu 22: Nhà thầu thi công xây dựng có nghĩa vụ gì?
Câu 23: Theo quy định của pháp luật về xây dựng có mấy cấp sự cố công trình xây dựng?
Câu 24: Trong thời gian thi công xây dựng, xảy ra sự cố công trình xây dựng thì thẩm quyền giải quyết sự cố thực hiện theo quy định nào?
Câu 25: Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với loại hợp đồng xây dựng nào?
Câu 26: Ai có trách nhiệm lập và trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trước khi khởi công xây dựng công trình?
Câu 27: Theo quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải được huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch được phân thành mấy nhóm?
Câu 28: Trên cơ sở đảm bảo phù hợp trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện tại giai đoạn nào của dự án?