Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Pháp luật về Lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng

Câu 1: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm gì?
Câu 2: Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với ai để nhận thầu một số loại công việc của công trình hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng?
Câu 3: Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, việc giám sát, đánh giá đầu tư phải tuân thủ theo quy định nào?
Câu 4: Hoạt động đầu tư xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc nào dưới đây?
Câu 5: Chi phí mua bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng được tính trong chi phí nào?
Câu 6: Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng?
Câu 7: Đối với dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần trong đó mỗi dự án thành phần có thể vận hành độc lập, khai thác sử dụng hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiện thì dự án thành phần được quản lý thực hiện như thế nào?
Câu 8: Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, trong thời gian thực hiện dự án, giá vật liệu xây dựng trên thị trường biến động tăng hơn so với giá tính trong tổng mức đầu tư được duyệt thì có được điều chỉnh dự án không?
Câu 9: Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, trường hợp nào mới được thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án?
Câu 10: Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tiến độ thực hiện dự án có được vượt quá thời gian đã được xác định trong dự án được người quyết định đầu tư phê duyệt không?
Câu 11: Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng không có trách nhiệm nào dưới đây?
Câu 12: Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh khi nào?
Câu 13: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm những tài liệu cơ bản nào?
Câu 14: Ai có trách nhiệm thực hiện lập quyết toán hợp đồng xây dựng?
Câu 15: Khi khởi công xây dựng công trình phải có bước thiết kế nào được phê duyệt?
Câu 16: Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng được thực hiện theo quy định nào?
Câu 17: Việc bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng xây dựng để thi công là do ai quyết định?
Câu 18: Tổ chức nào có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trình?
Câu 19: Vật liệu, cấu kiện sử dụng vào công trình xây dựng phải tuân thủ theo quy định nào?
Câu 20: Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có nghĩa vụ gì?
Câu 21: Nhà thầu thi công xây dựng có nghĩa vụ gì?
Câu 22: Theo quy định của pháp luật về xây dựng có mấy cấp sự cố công trình xây dựng?
Câu 23: Trong thời gian thi công xây dựng, xảy ra sự cố công trình xây dựng thì thẩm quyền giải quyết sự cố thực hiện theo quy định nào?
Câu 24: Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với loại hợp đồng xây dựng nào?
Câu 25: Ai có trách nhiệm lập và trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trước khi khởi công xây dựng công trình?
Câu 26: Theo quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải được huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch được phân thành mấy nhóm?
Câu 27: Sự cố công trình xây dựng là nguy cơ sẽ sập đổ hoặc đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ công trình khi nào?
Câu 28: Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng là quản lý những nội dung gì?